Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'ADOPCIÓ I L'ACOLLIMENT D'INFANTS

Codi: 05 09 04 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques procedents dels processos administratius per a l'adopció i acolliment d'infants a Catalunya i per a l'adopció d'infants d'altres països.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES, ALS INFANTS I ALS ADOLESCENTS

Finalitat: Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible sobre ajuts econòmics adreçats a les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin a llur càrrec infants menors de 3 anys, o fins a 6 anys si es tracta de famílies nombroses o monoparentals, i també de les famílies nombroses amb títol expedit a Catalunya; infants i adolescents amb una mesura de guarda o tutela del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i també del conjunt de programes, recursos i serveis associats; adopció i acolliment d'infants de Catalunya, i adopció internacional.

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sol·licituds d'adopció d'infants de Catalunya i d'altres països i sol·licituds d'acolliment familiar; nombre d'infants adoptats de Catalunya i de l'estranger per país d'origen, i d'infants acollits

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Desembre del 2015

Cost directe estimat: 18.700 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/050904

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats es poden trobar a les pàgines 99-102 de la Memòria del Departament de Benestar Social i Família 2014, i mostren el nombre d'acolliments preadoptius, el nombre d'infants adoptats a Catalunya i el nombre d'infants adoptats d'altres països.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Memòria del Departament de Benestar Social i Família 2014 (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Memòria del Departament de Benestar Social i Família 2014 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.