Saltar al contingut principal

SISTEMA D'INDICADORS SOBRE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA

Codi: 05 09 05 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Confecció, manteniment i actualització d'un sistema d'indicadors de benestar infantil a Catalunya que permeti conèixer la situació dels infants i adolescents catalans en els diferents àmbits.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES, ALS INFANTS I ALS ADOLESCENTS

Finalitat: Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible sobre ajuts econòmics adreçats a les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin a llur càrrec infants menors de 3 anys, o fins a 6 anys si es tracta de famílies nombroses o monoparentals, i també de les famílies nombroses amb títol expedit a Catalunya; infants i adolescents amb una mesura de guarda o tutela del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i també del conjunt de programes, recursos i serveis associats; adopció i acolliment d'infants de Catalunya, i adopció internacional.

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: multitemàtiques

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, Catalunya, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: Desembre del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/050905

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats es poden trobar en l'informe Estat de situació de la infància i l'adolescència a Catalunya 2014 que inclou més de 100 indicadors d'infància (majoritàriament d'impacte) organitzats en funció dels àmbits en què s'estructura el Pacte per a la infància.

Referència temporal de les dades: anys diversos

Desagregació territorial: comarcal, Catalunya i altres àmbits

Resultats publicats:

Observatori dels Drets de la Infància. Estat de situació de la infància i l'adolescència a Catalunya 2014 (PDF)

Seguiment de les polítiques integrals en infància i adolescència a Catalunya. Estat de situació de la infància i l'adolescència a Catalunya 2014

Seguiment de les polítiques integrals en infància i adolescència a Catalunya. Estat de situació de la infància i l'adolescència a Catalunya 2014. Indicadors utilitzats en l'estudi (PDF)

Seguiment de les polítiques integrals en infància i adolescència a Catalunya. Estat de situació de la infància i l'adolescència a Catalunya 2014. Resum executiu (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.