Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ

Codi: 05 11 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament de la informació administrativa disponible per determinar les característiques de les persones que no tenen els mitjans suficients per atendre les necessitats essencials de la vida en la nostra societat, així com les quantitats destinades a cobrir aquestes necessitats i les accions d'inserció social i/o laboral.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ

Finalitat: Conèixer el nombre de persones que han sol·licitat una renda mínima d'inserció, els beneficiaris, les quantitats destinades i les accions d'inserció social.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Departament de Benestar Social i Família

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: persones afectades, import prestació, expedients, prestació mitjana, entitats col·laboradores d'inserció, empreses d'inserció, projectes d'autoocupació, àmbit territorial.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2011

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/051101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Explotació estadística d'informació d'expedients i persones destinatàries de l'RMI, així com de les quantitats destinades i de les accions d'inserció social i/o laboral (contractació i autoocupació de persones acollides a l'RMI).

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: comarcal i Catalunya

Resultats publicats:

Informació renda mínima d'inserció any 2010 (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.