Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL SISTEMA D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

Codi: 05 13 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Explotació estadística a partir de dades administratives del Departament de Benestar Social i Família sobre els serveis i prestacions del sistema d'atenció a la dependència, i les característiques de les persones beneficiàries d'aquest sistema.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE LA DEPENDÈNCIA

Finalitat: Coneixement de la dimensió i el nivell de les situacions de dependència de la població resident a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de persones beneficiàries de les prestacions i serveis d'atenció a les persones en situació de dependència i tipus de prestacions i serveis d'atenció a la dependència per grau de dependència, edat, sexe i distribució territorial.

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Desembre del 2015

Cost directe estimat: 17.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/051302

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística es publica en els apartats corresponents del Mapa de serveis socials de Catalunya, on es presenten dades sobre serveis i prestacions del sistema d'atenció a la dependència, i la distribució de les persones beneficiàries per grau de dependència i grups d'edat.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: comarcal i altres àmbits

Resultats publicats:

Persones amb dependència (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Persones amb dependència (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.