Saltar al contingut principal

INDICADORS TERRITORIALS DE RISC A LA POBRESA I L'EXCLUSIÓ SOCIAL

Codi: 05 14 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Elaboració del projecte tècnic per tal de realitzar una explotació específica de les fonts estadístiques disponibles d'àmbit català i obtenir indicadors sobre la població en risc a la pobresa econòmica, la privació material i l'exclusió social per territoris, determinant-ne l'abast territorial i temporal.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE RISC DE POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL

Finalitat: Coneixement del dimensionament i les característiques de la població en situació de risc de pobresa i exclusió social, tant a nivell demogràfic i social com de la salut.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: persona física, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nivell d'ingressos, indicadors de risc i severitat de la pobresa, així com caracterització sociodemogràfica de la població que viu en territoris econòmicament desafavorits

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal, municipal

Referència temporal dels resultats: Diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 67.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/051401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ha elaborat el projecte tècnic dels indicadors per tal de mesurar el risc de pobresa i exclusió social de la població resident en les 104 àrees bàsiques de serveis socials, mitjançant la construcció d'un indicador multidimensional. La recopilació de diferents fonts administratives i estadístiques necessàries per a l'elaboració d'aquesta estadística s'ha dut a terme parcialment.

Referència temporal de les dades: diversos anys

Desagregació territorial: àrees bàsiques de serveis socials

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.