Saltar al contingut principal

INDICADORS TERRITORIALS DE RISC DE POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL

Codi: 05 14 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Explotació específica de les fonts estadístiques disponibles d'àmbit català d'acord amb el projecte tècnic ja elaborat, per tal d'obtenir indicadors sobre la població en risc a la pobresa econòmica, la privació material i l'exclusió social per a les àrees bàsiques de serveis socials i les comarques de Catalunya. Sobre la base d'aquests indicadors i el seu desenvolupament, es pretén procedir a l'obtenció d'un o varis indicadors que sintetitzin el conjunt de la informació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE RISC DE POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL

Finalitat: Coneixement del dimensionament i les característiques de la població en situació de risc de pobresa i exclusió social, tant a nivell demogràfic i social com de la salut.

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: renda, atur, prestacions socials i informació demogràfica

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2013 i 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Febrer del 2016 (2013) i novembre del 2016 (2014)

Cost directe estimat: 27.800 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/051401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats mostren la comparació de les 104 àrees bàsiques de serveis socials en 19 indicadors relacionats amb el risc de pobresa i d'exclusió social.

Referència temporal de les dades: 2013

Desagregació territorial: àrees bàsiques de serveis socials, comarcal

Resultats publicats:

Indicadors territorials de risc de pobresa i d'exclusió social 2013 (PDF)

Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Catalunya i àrees bàsiques de serveis socials (2013) (PDF)

Catalunya i comarques (2013) (PDF)

Observacions:

El desplegament del conjunt d'indicadors per al 2013 no ha estat possible a causa de la no disponibilitat de la informació fiscal.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.