Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ RESIDENCIAL

Codi: 06 01 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Per a la construcció global d'habitatges, s'exploten estadísticament: a) les bases de dades dels col·legis d'aparelladors de Catalunya (els visats d'obra per als inicis de construcció i els certificats finals d'obra per als acabaments); b) les llicències d'obres municipals, per contrastar els habitatges iniciats; c) les cèdules d'habitabilitat emeses per la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, per contrastar les dades d'habitatges acabats.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTICA DE CONSTRUCCIÓ D'EDIFICACIÓ

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques de la construcció d'habitatges, i també de la construcció de l'edificació no residencial.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: nombre d'habitatges, superfície útil, tipologia edificatòria

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 15.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/060101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació sobre el nombre d'habitatges iniciats i acabats i la tipologia i superfície dels habitatges a partir dels visats i certificats finals d'obra i el nombre de cèdules d'habitabilitat emeses per la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana com un altre indicador d'habitatges acabats.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: municipal, Barcelona per districtes, comarcal, àmbits territorials, demarcacions territorials i Catalunya

Resultats publicats:

Construcció d'habitatges (Internet)

Habitatges iniciats i acabats als municipis i a les comarques de Catalunya (Internet)

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya (Internet)

Observacions:

Hi ha dos tipus de documents en relació amb l'informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya: un de caràcter mensual actualitzat a febrer del 2012 i un informe de caràcter anual amb dades referides a l'any 2010.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.