Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA

Codi: 06 02 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació dels registres administratius de les qualificacions provisionals i definitives dels habitatges de protecció pública, tant de venda com de lloguer, com a indicadors d'habitatges iniciats i acabats de protecció pública.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTICA DE CONSTRUCCIÓ DE L'HABITATGE PROTEGIT

Finalitat: Explotació dels registres administratius de les qualificacions provisionals i definitives dels habitatges de protecció pública, tant de venda com de lloguer, com a indicadors dels habitatges iniciats i acabats de protecció pública.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre d'habitatges de protecció pública, tant de venda com de lloguer

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/060201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació sobre les qualificacions provisionals i definitives dels habitatges amb protecció oficial, tant de venda com de lloguer, com a indicadors d'habitatges iniciats i acabats amb protecció oficial.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: municipal, comarcal, àmbits territorials, demarcacions territorials i Catalunya

Resultats publicats:

Construcció d'habitatges amb protecció oficial (Internet)

Habitatges iniciats i acabats als municipis i a les comarques de Catalunya (Internet)

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya

Observacions:

Hi ha dos tipus de documents en relació amb l'informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya: un de caràcter mensual actualitzat a febrer del 2012 i un informe de caràcter anual amb dades referides a l'any 2010.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.