Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE MOBILITZACIÓ DEL PARC DESOCUPAT

Codi: 06 03 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Explotació dels registres administratius dels habitatges llogats a través de la Xarxa de Mediació de Lloguer Social, tant pel programa de cessió com pel programa de mediació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTICA DEL PARC D'HABITATGE DESOCUPAT I DE LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques relacionades amb l'estat de conservació del parc d'habitatges i amb les necessitats de rehabilitació.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: consells comarcals, ajuntaments

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre d'habitatges llogats a través de les Borses de mediació, a preus per sota del mercat lliure.

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/060301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació sobre els habitatges llogats a través de la Xarxa de Mediació de Lloguer Social, tant pel programa de cessió com pel programa de mediació.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: municipal, comarques, àmbits territorials, demarcacions territorials i Catalunya

Resultats publicats:

Habitatges de lloguer amb mediació social (Internet)

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya

Observacions:

Hi ha dos tipus de documents en relació amb l'informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya: un de caràcter mensual actualitzat a febrer del 2012 i un informe de caràcter anual amb dades referides a l'any 2010.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.