Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL LLOGUER D'HABITATGES

Codi: 06 04 04 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística de les fiances de lloguer de l'INCASOL relacionada amb el nombre de lloguers constituïts i renda mitjana mensual a Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre el mercat immobiliari de nova construcció, de segona mà i de lloguer, incloent-hi l'oferta i el preu dels diferents mercats d'habitatge i la dinàmica d'aquests mercats.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Cadastre

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre de contractes de lloguer, rendes mitjanes mensuals

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 15.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/060404

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació sobre les altes i les baixes dels contractes de lloguer realitzats i la renda mensual contractual d'aquests contractes.

Referència temporal de les dades: 2011 (trimestral)

Desagregació territorial: municipal, Barcelona per districtes, comarcal, àmbits territorials, demarcacions territorials i Catalunya

Resultats publicats:

Mercat de lloguer (Internet)

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya (Internet)

Observacions:

Hi ha dos tipus de documents en relació amb l'informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya: un de caràcter mensual actualitzat a febrer del 2012 i un informe de caràcter anual amb dades referides a l'any 2010.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.