Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA D'HABITATGE SOCIAL

Codi: 06 05 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Explotació del registre únic d'habitatge protegit. Ens permet conèixer el volum de demanda d'habitatge social i les característiques socioeconòmiques dels demandants. El registre únic també ens permet conèixer el volum d'oferta d'habitatge protegit, tant d'obra nova com de segona mà.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTICA DE DEMANDA D'HABITATGE SOCIAL

Finalitat: Conèixer les característiques socioeconòmiques de les famílies demandants d'habitatge social i les característiques de l'oferta d'habitatge protegit.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: consells comarcals, ajuntaments

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de demandants d'habitatge social i les seves característiques socioeconòmiques

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/060501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació sobre la demanda d'habitatge social a través de l'explotació estadística de les persones que s'han inscrit al Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: demarcacions territorials i Catalunya

Resultats publicats:

Informe del Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.