Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL CADASTRE DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 06 08 02 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del cadastre per a l'obtenció de dades sobre l'estructura dels locals cadastrals.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTIQUES CADASTRALS I DEL MERCAT IMMOBILIARI DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Coneixement de les característiques dels locals cadastrals, i també dels preus, del municipi de Barcelona.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Economia i Hisenda

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tipologia dels locals, valors cadastrals, superfície...

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2011

Cost directe estimat: 12.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/060802

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Taules estadístiques corresponents a l'explotació del cadastre: tipologia de locals, valors cadastrals, superfície, antiguitat.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: districtes, barris

Resultats publicats:

Dades cadastrals de Barcelona (Internet)

Observacions:

També es poden consultar les dades a 1 de gener del 2011.

El web del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona es visualitza exclusivament amb el navegador Internet Explorer.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.