Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE SEGURETAT CIUTADANA

Codi: 07 01 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques sobre recursos i actuacions de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra i policies locals de Catalunya, per tal de disposar d'informació sobre els fenòmens i els fets delictius coneguts i localitzats, mitjançant l'explotació del Sistema d'Informació Policial (SIP-EXPLODADES) disponible al Departament i el tractament de dades de caràcter administratiu.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA DE SEGURETAT PÚBLICA

Finalitat: Disposar d'informació sobre els fenòmens i els fets delictius coneguts, i mesurar les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat i la percepció dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.

Organismes responsables: Departament d'Interior

Organismes col·laboradors: policies locals de Catalunya

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: fenòmens i fets delictius coneguts i localitzats, motius de detenció, detencions i detinguts per infraccions penals o administratives, nombre i localització de comissaries, nombre i localització de vehicles, mitjans humans.

Organismes difusors: Departament d'Interior

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2013

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/070102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Fets delictius coneguts (delictes i faltes penals), detencions per tipologia d'infracció, actuacions de la Policia de la Generalitat - Mossos d'esquadra, nombre de comissaries, i de vehicles, dotacions policials.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: Catalunya. Algunes variables desagregades per àmbits territorials (regions policials)

Resultats publicats:

Informe 2013 sobre la seguretat a Catalunya (Internet)

Memòria 2012 del Departament d'Interior (Internet)

Observacions:

Les dades de l'any 2012 estaran disponibles al llarg del segon semestre del 2013 al web del Departament d'Interior, seguint la seqüència de recerca següent:

Àrees d'actuació > Seguretat > Informacions, estadístiques i publicacions > Informe anual de seguretat (pel que fa a l'Informe de seguretat) i

El Departament > Publicacions > Memòries (pel que fa a la Memòria del Departament).

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.