Saltar al contingut principal

INDICADORS TERRITORIALS DE POBLACIÓ ACTIVA

Codi: 08 01 02 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Elaboració del projecte tècnic per realitzar una explotació específica de l'Enquesta de població activa d'àmbit estatal per tal d'obtenir indicadors territorials de la relació amb l'activitat econòmica per part de la població a Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE FORÇA DE TREBALL

Finalitat: Coneixement de la dimensió i la caracterització de la força de treball.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: activitat, ocupació i atur

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, municipis de 45.000 habitants i més

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2012 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2013

Cost directe estimat: 18.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/080102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ha elaborat el projecte tècnic i s'ha dissenyat el model que permetrà difondre els resultats. Amb l'objectiu d'obtenir la població activa en l'àmbit municipal, s'usa la modelització estadística per estimar la població activa i la població desocupada, segons la definició de l'Organització Internacional del Treball (OIT), per a tots els municipis de Catalunya segons el sexe, l'edat i l'estrat de municipi utilitzant models diferenciats per homes i dones. La metodologia s'il·lustrarà utilitzant dades de l'Enquesta de població activa (EPA) de Catalunya, el Registre de població de Catalunya, i l'atur registrat. Els resultats dels indicadors territorials de la població activa seran publicats al llarg del quart trimestre del 2014.

Referència temporal de les dades: trimestral

Desagregació territorial: comarques i municipis de més de 45.000 habitants

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.