Saltar al contingut principal

INDICADORS TERRITORIALS DE POBLACIÓ ACTIVA

Codi: 08 01 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Publicació d'una explotació específica de l'Enquesta de població activa d'àmbit estatal per tal d'obtenir indicadors territorials de la relació amb l'activitat econòmica per part de la població a Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE FORÇA DE TREBALL

Finalitat: Coneixement de la dimensió i la caracterització de la força de treball.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: activitat, ocupació i atur

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, municipis de 45.000 habitants i més

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2014 i 1r trimestre del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 16.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/080102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'han estat revisant els models que permetran obtenir els resultats de la població activa i desocupada així com les taxes relacionades a nivell de comarques i de municipis de més de 50.000 habitants.

Per estimar la població activa i la població desocupada, així com la taxa d'activitat i la taxa d'atur, segons les definicions de l'Organització Internacional del Treball (OIT), s'usen models estadístics no paramètrics diferenciats per homes i dones. La metodologia utilitza les dades de l'Enquesta de població activa (EPA) de Catalunya, el Registre de població de Catalunya i l'atur registrat.

Referència temporal de les dades: trimestral

Desagregació territorial: comarcal i municipis de més de 50.000 habitants

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.