Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'AFILIATS I AFILIACIONS

Codi: 08 01 03 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Explotació trimestral específica dels fitxers d'afiliats i afiliacions en tots els règims de la Seguretat Social, segons municipi de residència padronal de l'afiliat.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE FORÇA DE TREBALL

Finalitat: Coneixement de la dimensió i la caracterització de la força de treball.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut Social de la Marina

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: règims de cotització, sector d'activitat, municipi de residència padronal, així com les principals variables sociodemogràfiques (sexe, edat i nacionalitat)

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 4t trimestre del 2015 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 15.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/080103

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ha realitzat l'explotació estadística del fitxer d'afiliacions. La publicació dels resultats és possible gràcies a un conveni de col·laboració signat entre l'Idescat, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l'Institut Social de la Marina l'any 2011, i el posterior encreuament del fitxer amb el Registre de població de Catalunya.

A partir del mes de juny del 2016 es difonen per primera vegada dades municipals i comarcals d'afiliats a la Seguretat Social per sexe, edat i nacionalitat, segons residència padronal de l'afiliat. Es difonen també dades d'afiliats per sexe i edat, sexe i nacionalitat i edat i nacionalitat per als municipis de més de 50.000 habitants i per a les comarques, els àmbits i les províncies. També s'ha ampliat la tabulació de les afiliacions i es publiquen resultats de les afiliacions segons tipus de relació laboral per a tots els municipis de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 4t trimestre del 2015 i 1r, 2n i 3r trimestres del 2016

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits territorials, provincial, comarcal i municipal

Resultats publicats:

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.