Saltar al contingut principal

POBLACIÓ OCUPADA EN EL SECTOR CULTURAL

Codi: 08 01 04 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Coneixement de la població ocupada en el sector cultural mitjançant una explotació específica de les estadístiques de força de treball.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE FORÇA DE TREBALL

Finalitat: Coneixement de la dimensió i la caracterització de la força de treball.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Cultura

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: població ocupada, índexs de variació

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 4t trimestre del 2014, 1r, 2n i 3r trimestre del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/080104

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'han publicat els resultats de la població ocupada en el sector cultural per sexe i situació professional. La font estadística de les dades és l'Enquesta de població activa (EPA) i es difonen dades a partir del primer trimestre del 2008, moment en què l'EPA aplica la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La delimitació de les activitats que formen part del sector cultural es va actualitzar el gener del 2015 coincidint amb la publicació de les dades del quart trimestre del 2014 arran de la publicació "Estadística i comptes de les empreses culturals" i va comportar la revisió de tota la sèrie de dades de la població ocupada en el sector. La nova delimitació es basa fonamentalment en els treballs metodològics duts a terme pel European Statistical System Network on Culture (ESSnet-Culture, en PDF), creat a instàncies de la Comissió Europea i l'Eurostat. També s'ha tingut en compte el Marc d'estadístiques culturals actualitzat per la UNESCO l'any 2009.

Referència temporal de les dades: 2008-2014 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Població ocupada en el sector cultural

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015