Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA SALARIAL

Codi: 08 02 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'estructura salarial d'àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre els nivells, la composició i l'estructura dels salaris de la població que treballa per compte d'altri i presta els seus serveis. També s'elaboren indicadors de distribució i desigualtat salarial.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA SALARIAL

Finalitat: Obtenció d'informació sobre l'estructura salarial de la població que treballa per compte d'altri i que presta els seus serveis en els centres de treball.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: estructura, distribució de salaris

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juliol del 2016 (avanç de resultats) i desembre del 2016 (resultats definitius)

Cost directe estimat: 12.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/080201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ha realitzat l'explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'estructura salarial 2014 d'àmbit estatal, considerant el guany mitjà anual per treballador i el guany mitjà per hora segons les principals característiques del treballador, de l'empresa i de l'ocupació, així com la composició i l'estructura percentual del salari brut mitjà. També es difon tot un bloc d'indicadors de distribució i desigualtat salarial.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Enquesta d'estructura salarial

Indicadors d'estructura econòmica. Treball

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.