Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE VAGUES I TANCAMENTS PATRONALS

Codi: 08 05 03 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció d'informació sobre les vagues i els tancaments patronals que tenen lloc a Catalunya, tant si es té constància administrativa de la seva convocatòria com si és per una altra via. L'autoritat laboral competent fa un seguiment telefònic de cada vaga o tancament patronal. La unitat estadística bàsica és vaga-província-mes; per a cada vaga s'emplenen tants qüestionaris com províncies afecti. Si la vaga té una durada superior a un mes, s'emplenen cada mes nous qüestionaris. Això permet fer agregacions tant territorials com temporals. Aquests qüestionaris es depuren i posteriorment se'ls fa un tractament informàtic i estadístic.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS

Finalitat: Conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Origen de la informació:

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: conflictes, jornades i hores perdudes, treballadors participants, activitat econòmica, temps de durada, resultat, àmbit territorial i àmbit funcional de conflicte, motivació, forma d'acabament

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 12 setmanes

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/080503

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Publicació mensual i anual. Informació estadística sobre les vagues i tancaments patronals que es produeixen a Catalunya, recollida amb l'objectiu de quantificar la conflictivitat laboral i estimar les pèrdues de jornades i d'hores de treball que suposen.

Es contemplen les variables: nombre de conflictes, centres de treball convocats i participants, treballadors participants, jornades i hores perdudes, hores perdudes per treballador i índex d'incidència segons treballadors participants, segons característiques generals, repercussió, activitat econòmica, motivació, forma d'acabament i resultat, àmbit territorial i òrgan que fa el seguiment del conflicte.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: provincial i Catalunya

Resultats publicats:

Estadística de vagues i tancaments patronals

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadística de vagues i tancaments patronals (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.