Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE SINISTRALITAT LABORAL

Codi: 08 05 07 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: La informació estadística sobre els accidents de treball s'obté dels comunicats que les mútues laborals han de fer davant l'autoritat laboral competent. Aquestes dades són depurades i tabulades segons el tipus de sinistres i les circumstàncies en què aquests es produeixen.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS

Finalitat: Conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: accidents de treball, àmbit territorial, activitat econòmica, gravetat, sexe, tipus contracte, índex incidència.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Cost directe estimat: 60.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/080507

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen corresponen a accidents de treball en jornada laboral amb baixa segons gravetat, tipus de contracte, territori, sexe i sector econòmic; dades d'accidents de treball en jornada laboral in itinere; dades d'accidents de treball sense baixa; dades dels índexs d'incidència dels accidents en jornada de treball segons gravetat, territori i sector econòmic.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: comarcal, provincial i Catalunya

Resultats publicats:

Sinistralitat laboral. Desembre 2011 (Internet)

Base de dades de sinistralitat laboral (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Observacions:

La informació està actualitzada a abril del 2012.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.