Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE SINISTRALITAT LABORAL

Codi: 08 05 07 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: La informació estadística sobre els accidents de treball s'obté dels comunicats que les mútues laborals han de fer davant l'autoritat laboral competent. Aquestes dades són depurades i tabulades segons el tipus de sinistres i les circumstàncies en què aquests es produeixen.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS

Finalitat: Conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: accidents de treball, àmbit territorial, activitat econòmica, gravetat, sexe, tipus de contracte, índex d'incidència

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Cost directe estimat: 60.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/080507

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Informació estadística sobre els accidents de treball que s'obté dels comunicats que les mútues laborals han de fer davant l'autoritat laboral competent. Conté dades dels accidents de treball en jornada laboral amb baixa segons gravetat, tipus de contracte, territori, sexe i sector econòmic; dades d'accidents de treball en jornada laboral in itinere; dades d'accidents de treball sense baixa; dades dels índexs d'incidència dels accidents en jornada de treball segons gravetat, territori i sector econòmic.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: comarcal, provincial i Catalunya

Resultats publicats:

Sinistralitat laboral

Consulta interactiva de sinistralitat laboral

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Sinistralitat laboral (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.