Saltar al contingut principal

INDICADORS DE COSTOS ECONÒMICS DE LA SINISTRALITAT LABORAL

Codi: 08 05 09 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Obtenir una estimació dels costos econòmics anuals dels accidents de treball.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS

Finalitat: Conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Immigració

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: categoria del cost, agent econòmic que el suporta, grup d'edat, gravetat, activitat econòmica, ocupació, tipus lesió, fórmules mixtes

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: 60.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/080509

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Observacions:

L'actuació estadística no s'ha dut a terme per manca de disponibilitat pressupostària.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.