Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL

Codi: 08 05 10 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Elaboració d'informació estadística sobre el desenvolupament de l'acció inspectora a Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS

Finalitat: Conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Immigració

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: activitat inspectora, mesures i resultats, àrees d'actuació, àmbit territorial, sector econòmic.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012

Cost directe estimat: 30.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/080510

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Dades estadístiques sobre l'activitat de la Inspecció de Treball a Catalunya i el desglossament per les quatre províncies, detallant segons les àrees funcionals en què la inspecció és competent i per les matèries més rellevants (autoritzacions de treball d'estrangers i igualtat d'oportunitats).

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: províncies i Catalunya

Resultats publicats:

Estadística de la Inspecció de Treball (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadística de la Inspecció de Treball

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.