Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES ESCOLES I CENTRES DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA

Codi: 08 07 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Determinar el nombre i les característiques dels cursos considerats en el Programa de formació permanent adreçat al sector agrari, fent un tractament de la informació administrativa disponible.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

Finalitat: Conèixer les accions de formació ocupacional, essencialment el nombre de cursos i d'alumnes.

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de cursos i alumnes

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/080702

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen, corresponents als centres del Departament, fan referència a cicles formatius i nombre d'alumnes, en la formació reglada, i als cursos i nombre total d'alumnes per sexe, en la formació contínua.

Referència temporal de les dades: 2003 a 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Evolució de l'alumnat a les escoles i centres del Departament

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.