Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'INICIATIVES D'OCUPACIÓ (I+O)

Codi: 08 08 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament estadístic de la documentació administrativa disponible per tal de conèixer la incidència del Programa d'iniciatives d'ocupació, que té per objecte promoure la generació d'ocupació en l'entorn local.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DEL FOMENT DE L'OCUPACIÓ

Finalitat: Conèixer, entre altres, el nombre i les característiques de les diverses polítiques actives per al foment de l'ocupació que es programen.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: projectes empresarials i empreses qualificades d'iniciativa d'ocupació (I+O), subvencions, tipus de subvenció, import, llocs de treball estables generats, àmbit territorial, sexe.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/080801

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Observacions:

L'actuació estadística no s'ha dut a terme atès que, per al 2011, no se'n va fer la convocatòria.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.