Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE CREACIÓ D'EMPRESES A TRAVÉS DE LA XARXA I DEL PROGRAMA INICIA

Codi: 08 08 02 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament estadístic de la documentació administrativa disponible a fi de conèixer el nombre i les característiques dels usuaris d'INICIA i el nombre d'empreses creades i llocs de treball creats com a resultat de la gestió.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DEL FOMENT DE L'OCUPACIÓ

Finalitat: Conèixer, entre altres, el nombre i les característiques de les diverses polítiques actives per al foment de l'ocupació que es programen.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: accions realitzades, persones beneficiàries d'aquestes accions, àmbit territorial, subvencions, import.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2011

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/080802

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Explotació estadística de dades d'accions realitzades, persones beneficiàries d'aquestes accions, àmbit territorial, subvencions, imports i comarca, a fi de conèixer el nombre i les característiques dels usuaris d'INICIA i el nombre d'empreses creades i llocs de treball creats.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: comarcal, provincial i Catalunya

Resultats publicats:

Informació Programa Creació d'empreses any 2010 (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.