Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE CREACIÓ D'EMPRESES A TRAVÉS DE LA XARXA "CATALUNYA EMPRÈN"

Codi: 08 08 02 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament estadístic de la documentació administrativa disponible a fi de conèixer el nombre i les característiques dels usuaris de la Xarxa "Catalunya Emprèn" i el nombre d'empreses creades i llocs de treball creats com a resultat de la gestió.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DEL FOMENT DE L'OCUPACIÓ

Finalitat: Conèixer, entre altres, el nombre i les característiques de les diverses polítiques actives per al foment de l'ocupació que es programen.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: accions realitzades, persones beneficiàries d'aquestes accions, àmbit territorial, subvencions, import

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juny del 2016

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/080802

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Explotació estadística d'accions realitzades i subvencions concedides relatives a l'assessorament de les persones emprenedores del programa Catalunya Emprèn.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: comarcal i provincial

Resultats publicats:

Informació del programa de creació d'empreses

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Programa creació d'empreses Catalunya Emprèn 2015 (XLS)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.