Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'OCUPACIÓ ASSALARIADA I AUTÒNOMA

Codi: 08 10 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: El Ministeri de Treball i Immigració tramet, periòdicament, al Departament informació dels comptes de cotització del règim general de la Seguretat Social i dels treballadors autònoms. Es tracta d'obtenir les tabulacions oportunes respecte als treballadors assalariats i als treballadors autònoms.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE L'OCUPACIÓ ASSALARIADA I AUTÒNOMA

Finalitat: Explotació estadística dels comptes de cotització de diversos règims de la Seguretat Social i dels treballadors autònoms.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Immigració

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: treballadors assalariats, autònoms, activitat econòmica, àmbit territorial.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes

Cost directe estimat: 20.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/081001

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les estadístiques corresponen als treballadors afiliats a la Seguretat Social en un compte de cotització (assalariats) i els treballadors per compte propi (autònoms), tabulades segons activitat econòmica i, en el cas dels assalariats, per la grandària de l'empresa.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial i Catalunya

Resultats publicats:

Afiliació a la Seguretat Social (Internet)

Nota informativa. Afiliació a la Seguretat Social. (Internet)

Nota informativa. Ocupació en activitats d'alt valor afegit (Internet)

Nota informativa. Afiliació estrangera a la Seguretat Social (Internet)

Observacions:

La informació està actualitzada a març del 2012.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.