Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA LONGITUDINAL DE VIDES LABORALS

Codi: 08 11 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Explotació anual específica dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals, amb l'objectiu d'obtenir informació estadística de les persones que hagin estat en situació d'afiliació en alta, o rebent alguna pensió contributiva de la Seguretat Social en algun moment de l'any de referència.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA LONGITUDINAL DE LA VIDA LABORAL

Finalitat: Coneixement dels períodes de transició entre les situacions laborals de les persones que cotitzen o han cotitzat, i també dels receptors de les prestacions.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: cotització, ocupació, atur, pensions, ingressos i rendes

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2004-2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2013

Cost directe estimat: 13.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/081101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ha publicat per primera vegada l'explotació estadística dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals (MCVL) de la Seguretat Social amb informació referida a la població resident, cotitzant o pensionista a Catalunya que ha tingut una o més relacions administratives amb la Seguretat Social, amb referència a anys naturals. La MCVL és un conjunt organitzat de microdades anonimitzades extretes a partir de registres administratius provinents de la Seguretat Social i complementades amb la informació individual del Padró continu i de l'Agència Tributària. Els resultats de la MCVL es difonen amb caràcter anual i s'ofereix informació sobre les característiques de la població que ha tingut alguna relació amb la Seguretat Social segons si és resident, cotitzant o pensionista. També defineix els diferents episodis d'ocupació, desocupació i/o pensió que ha tingut la població d'estudi en el transcurs de l'any de referència.

Referència temporal de les dades: 2009, 2010 i 2011

Desagregació territorial: Catalunya, províncies i municipis de més de 40.000 habitants

Resultats publicats:

Estadística longitudinal de vides laborals

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2013