Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 08 12 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció i elaboració de les estadístiques d'ocupació, d'atur registrat a les OTGs de la ciutat de Barcelona (mensual), de dades d'afiliació als règims general i especial d'autònoms de la Seguretat Social, d'estimació de la població activa, ocupada i aturada a la ciutat de Barcelona a través de l'Enquesta de població activa -EPA- (trimestral), de pensions contributives a partir de l'estimació de la Mostra contínua de vides laborals (MCVL) i de la relació residència-treball. L'atur registrat es presenta desagregat per districtes i barris.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Obtenció i elaboració de les estadístiques, referides a la ciutat de Barcelona, de l'ocupació, l'atur registrat a les oficines de treball de la Generalitat, les dades d'afiliació als règims general i especial d'autònoms de la Seguretat Social i l'estimació de la població activa, ocupada i aturada a la ciutat.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Institut Nacional de la Seguretat Social, Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia, dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial, transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: ocupats i aturats per sexe, edat, taxa d'atur

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: 5 setmanes

Cost directe estimat: 13.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/081201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Taules estadístiques d'ocupats i aturats per sexe, edat i taxa d'atur.

Referència temporal de les dades: 2012 i 2013

Desagregació territorial: Barcelona, districtes i barris

Resultats publicats:

Estadístiques laborals

Enquesta de població activa a Barcelona i àmbits territorials

Informes estadístics. Dades bàsiques del món laboral a Barcelona 2012 (PDF)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2012 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.