Saltar al contingut principal

ENQUESTA DE SALUT DE LA POBLACIÓ

Codi: 09 01 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Realització d'una enquesta a una mostra representativa de persones residents a Catalunya no institucionalitzades per tal de conèixer l'estat de salut i la utilització dels serveis sanitaris de la població catalana. Des de l'any 2010 l'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) té caràcter continu, la qual cosa suposa que el treball de camp i la recollida d'informació són ininterromputs. Per a l'any 2013 es preveuen dues onades semestrals. Cada onada permetrà obtenir indicadors representatius per al conjunt de Catalunya. La publicació de resultats és anual a partir de l'agregació de la mostra de les dues onades. A finals del 2013 es disposarà de set onades de l'enquesta, cosa que suposa una grandària mostral acumulada que permet el càlcul de resultats per a Catalunya i per regions sanitàries.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DE SALUT DE LA POBLACIÓ

Finalitat: Conèixer aspectes fonamentals de l'estat de salut de la població no institucionalitzada i de la utilització dels serveis sanitaris.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: sociodemogràfiques, estat de salut, hàbits en relació amb la salut, utilització de serveis sanitaris

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2013

Cost directe estimat: 399.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/090101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) recull informació sobre les característiques sociodemogràfiques de la població de Catalunya, els hàbits i estils de vida, l'estat de salut i la qualitat de vida, la utilització de serveis de salut i la satisfacció amb els serveis assistencials utilitzats. A més, l'any 2012 l'ESCA inclou en el seu qüestionari complementari preguntes referents a l'ús del 112, contacte i actituds amb les persones amb malaltia mental i utilització dels mitjans de comunicació de masses.

La informació disponible no publicada es pot sol·licitar al Servei del Pla de Salut de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut.

Referència temporal de les dades: el treball de camp és ininterromput i es tanca en onades semestrals. Els informes de resultats són anuals. Tanmateix, es disposa de dades i indicadors per semestre. Actualment, estan disponibles els informes dels anys 2010, 2011 i 2012, a més de l'Informe de l'ESCA per regions sanitàries (2010-2012).

Desagregació territorial: l'ESCA 2010-2014 és el primer cicle d'aquesta nova edició de l'ESCA. Es divideix en vuit onades semestrals al final de les quals, per acumulació d'enquestes, serà possible l'anàlisi de territoris supramunicipals inferiors a la regió sanitària (similars a la vegueria), així com de variables amb baixa prevalença o molt desagregades.

Resultats publicats:

Enquesta de salut de Catalunya. Departament de Salut

Enquestes de salut. Observatori del Sistema de Salut de Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.