Saltar al contingut principal

ENQUESTA DE SALUT DE LA POBLACIÓ

Codi: 09 01 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Realització d'una enquesta a una mostra representativa de persones residents a Catalunya no institucionalitzades per tal de conèixer l'estat de salut i la utilització dels serveis sanitaris de la població catalana. Des de l'any 2010 l'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) té caràcter continu, la qual cosa suposa que el treball de camp i la recollida d'informació són ininterromputs. La publicació de resultats és anual a partir de l'agregació de la mostra enquestada durant l'any. A mitjans del 2015 es disposarà de resultats relatius a 9 onades semestrals, una onada del 2010 i dues dels anys 2011 al 2014. La grandària mostral acumulada permetrà el càlcul de resultats per a Catalunya, per regions sanitàries i per àrees territorials inferiors a la regió sanitària.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DE SALUT DE LA POBLACIÓ

Finalitat: Conèixer aspectes fonamentals de l'estat de salut de la població no institucionalitzada i de la utilització dels serveis sanitaris.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: sociodemogràfiques, estat de salut, hàbits en relació amb la salut, utilització de serveis sanitaris

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Maig del 2015

Cost directe estimat: 399.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/090101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) recull informació sobre les característiques sociodemogràfiques de la població de Catalunya, els hàbits i estils de vida, l'estat de salut i la qualitat de vida, la utilització de serveis de salut i la satisfacció amb els serveis assistencials utilitzats. A més, l'any 2014, l'ESCA inclou en el seu qüestionari complementari preguntes referents a alfabetització sanitària.

Referència temporal de les dades: El treball de camp és ininterromput i es tanca en onades semestrals. Els informes de resultats són anuals, tanmateix es disposa de dades i indicadors per semestre. Actualment, estan disponibles els informes dels anys 2010 a 2014 a més de l'Informe de l'ESCA per regions sanitàries (2010-2012).

Desagregació territorial: L'any 2014 l'ESCA assoleix les 8 onades semestrals i per tant és possible, per acumulació d'enquestes, l'anàlisi de territoris supramunicipals inferiors a la regió sanitària (similars a la vegueria) així com de variables amb baixa prevalença o molt desagregades.

Resultats publicats:

Enquesta de salut de Catalunya contínua. Departament de Salut

Enquestes de salut. Observatori de Salut de Catalunya. Departament de Salut

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Enquesta de Salut de Catalunya 2014. Informe dels principals resultats (PDF)

Enquesta de Salut de Catalunya 2014. Resum executiu (PDF)

Les regions sanitàries de l'ESCA 2010-2012 (PDF)

Observacions:

La informació disponible no publicada es pot sol·licitar al Servei del Pla de Salut de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.