Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT

Codi: 09 02 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Identificació i codificació de la causa bàsica de mort i altres variables expressades en la butlleta estadística de defunció. Posteriorment, aquesta informació és enregistrada, depurada i explotada. Anualment es fa l'anàlisi dels indicadors de mortalitat i la difusió de resultats, així com estudis de periodicitat no fixada. Les dades bàsiques de defunció es trameten a l'Institut d'Estadística de Catalunya per tal de fer l'estadística del moviment natural de la població, i a l'Institut Nacional d'Estadística per fer l'estadística espanyola.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT

Finalitat: Selecció i codificació de la causa bàsica de mort i d'altres variables expressades en la butlleta estadística de defunció. Posteriorment, aquesta informació és enregistrada, depurada i explotada.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut Nacional d'Estadística, Agència de Salut Pública de Catalunya, Institut Mèdic Legal de Catalunya

Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: edat, sexe, lloc de residència i de defunció, data i causes de mort.

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, Catalunya, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2013

Cost directe estimat: 171.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/090201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats publicats contenen informació sobre la mortalitat general (nombre de defuncions i taxes), la mortalitat per causes, l'esperança de vida, la mortalitat prematura i la mortalitat infantil a Catalunya. La informació disponible no publicada es pot sol·licitar al Servei d'Informació i Estudis de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut.

Referència temporal de les dades: any de defunció 2011

Desagregació territorial: per a alguns dels indicadors la desagregació territorial es realitza per regions sanitàries i comarques

Resultats publicats:

Mortalitat. Departament de Salut

Mortalitat. Observatori de Salut de Catalunya

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anàlisi de la mortalitat a Catalunya 2011. Avanç de resultats (PDF)

Anàlisi de la mortalitat a Catalunya 2011. Taules (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2013