Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL CONJUNT MÍNIM BÀSIC DE DADES D'ALTA HOSPITALÀRIA

Codi: 09 04 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: El Departament de Salut disposa d'un registre del conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària (CMBDAH) que es nodreix de la informació subministrada pels centres. Aquest registre recull informació d'activitat, a partir de les altes de tots els hospitals de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) i d'una part creixent dels altres hospitals d'aguts de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DEL CONJUNT MÍNIM BÀSIC DE DADES D'ALTA HOSPITALÀRIA

Finalitat: Obtenir informació de les altes de tots els hospitals de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) i d'una part creixent dels altres hospitals d'aguts de Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: centre, edat, sexe, tipus d'activitat, data d'inici i de fi de l'assistència, procedència, circumstància d'admissió, circumstància d'alta, règim econòmic, diagnòstics, procediments

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juny del 2015

Cost directe estimat: 204.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/090401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

El conjunt mínim bàsic de dades de l'alta hospitalària (CMBDHA) descriu l'activitat duta a terme en els hospitals de Catalunya, amb els objectius de conèixer la patologia atesa i els procediments practicats, avaluar el funcionament dels recursos, donar suport i millorar la planificació sanitària, dirigir la compra de serveis i modular el sistema de pagament, entre d'altres.

Referència temporal de les dades: 2014 (dades tancades el 31 de desembre de cada any)

Desagregació territorial: Catalunya, regions sanitàries (en el cas de la Regió de Barcelona, desagregada per tres àmbits) i àmbits territorials de referència supramunicipals.

Resultats publicats:

Conjunts mínims bàsics de dades d'activitat assistencial. CatSalut (PDF)

Conjunts mínims bàsics de dades d'activitat assistencial. Observatori del Sistema de Salut de Catalunya

Conjunts mínims bàsics de dades d'activitat assistencial. Central de resultats

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Conjunts mínims bàsics de dades d'activitat assistencial. CatSalut (PDF)

Observacions:

Les dades del 2014 poden ésser consultades a l'informe d'activitat assistencial de la xarxa sanitària de Catalunya i a l'Informe de la Central de Resultats. Aquest informe, a més de les dades del CMBDAH, també difon dades de les enquestes de satisfacció, la central de balanços i altres registres i enquestes del Departament de Salut i CatSalut. També es poden formular demandes específiques d'informació omplint el formulari de sol·licitud del Registre del conjunt mínim bàsic de dades de l'alta hospitalària (CMBDAH) del CatSalut.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.