Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA MORBIDITAT PEL VIH/ITS

Codi: 09 07 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció d'estadístiques bàsiques sobre els casos de sida i els casos d'infeccions de transmissió sexual amb declaració obligatòria mitjançant la recepció, tractament i anàlisi de les butlletes de notificació individualitzada o numèrica corresponents; i sobre les noves infeccions pel VIH i altres malalties de transmissió sexual mitjançant les declaracions clíniques voluntàries i les notificacions microbiològiques. Per als municipis de més de 20.000 habitants la informació és municipal, i en municipis inferiors el nivell de desagregació és la regió sanitària.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DE LA SIDA I LA INFECCIÓ PEL VIH

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre els casos de malalts de sida i l'evolució de la prevalença de la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH), i també aspectes microbiològics, clínics, de conducta i de prevenció relacionats amb la infecció i la malaltia.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu, dades d'origen administratiu

Informant inicial: establiment, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, altres

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: per les declaracions individualitzades: edat i sexe del pacient, tipus de malaltia, regió sanitària, centre declarant, mortalitat, factors de risc de transmissió. Per les declaracions numèriques: tipus de malaltia, regió sanitària, centre declarant, setmana de declaració.

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, suport informàtic

Nivell de desagregació territorial: municipal, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 146.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/090701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estadístiques bàsiques sobre els casos de VIH i de SIDA i els casos d'infeccions de transmissió sexual de declaració obligatòria.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya, regions sanitàries, comarques i municipis de més de 20.000 habitants

Resultats publicats:

Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT). Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la sida a Catalunya. Actualització a 31 de desembre del 2011. Badalona: CEEISCAT; 2012.

Observatori del Sistema de Salut. Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la sida a Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Observacions:

A Catalunya, la sida ha estat una malaltia de declaració obligatòria (MDO) individualitzada des de 1987, mentre que la infecció pel VIH va ser de notificació voluntària des de l'any 2001 fins al 2010. Amb la publicació del Decret 67/2010, del 25 de maig, la infecció pel VIH passa a ser una malaltia de declaració obligatòria individualitzada i s'integra dins dels circuits de vigilància epidemiològica de Catalunya.

?

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.