Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'INTERRUPCIONS VOLUNTÀRIES D'EMBARÀS

Codi: 09 08 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre avortament legal a Catalunya a partir de la informació disponible de caràcter estadisticoadministratiu en el registre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA D'ATENCIÓ SANITÀRIA A LES DONES

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre alguns processos sanitaris que afecten específicament les dones, com les tècniques de reproducció humana assistida i la interrupció voluntària de l'embaràs.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física, establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: dades sociodemogràfiques, característiques de l'avortament

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012

Cost directe estimat: 60.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/090802

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen informació sobre l'evolució de les interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVE) realitzades a Catalunya. Es descriuen les característiques sociodemogràfiques de les dones que han avortat a Catalunya, com l'edat, el país de residència i de naixement, els seus antecedents obstètrics, les característiques de les IVE (setmanes de gestació, motius, lloc de realització), i país de residència i de naixement de les dones. Les dades permeten realitzar comparatives amb altres comunitats autònomes i l'obtenció d'indicadors de resultats, com la taxa i la raó d'IVE. Les dades es difonen per mitjà de la pàgina web del Departament de Salut, així com per la de l'Observatori del Sistema de Salut.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya, regions sanitàries i comarques

Resultats publicats:

Departament de Salut. La interrupció voluntària de l'embaràs a Catalunya (Internet)

Observatori de Salut de Catalunya. Interrupció voluntària de l'embaràs a Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Departament de Salut. La interrupció voluntària de l'embaràs a Catalunya

Observacions:

La informació disponible no publicada es pot sol·licitar al Servei d'Informació i Estudis de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.