Saltar al contingut principal

ESTADÍSTIQUES DEL REGISTRE DE CÀNCER

Codi: 09 09 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Recollida de la informació dels casos de càncer incidents; estimació de la incidència, mortalitat, supervivència i prevalença del càncer, i difusió dels resultats sobre la magnitud d'aquesta malaltia a Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DEL CÀNCER

Finalitat: Recollida sistemàtica i continuada de la informació sobre els casos de càncer a Catalunya i anàlisi de la incidència, la supervivència i la prevalença del càncer a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA), Institut Català d'Oncologia

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, altres

Periodicitat: quadriennal

Variables principals a investigar: incidència, prevalença, mortalitat, supervivència als cinc anys (observada i relativa) del càncer segons edat, sexe i localització tumoral

Organismes difusors: Institut Català d'Oncologia, Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2008 i projeccions fins a l'any 2020

Disponibilitat dels resultats sintètics: Gener del 2015

Cost directe estimat: 160.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/090901

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Recollida sistemàtica i contínua de la informació sobre els casos de càncer que permeti conèixer la magnitud d'aquesta malaltia a Catalunya mitjançant el càlcul i l'anàlisi de la incidència, la mortalitat, la supervivència i la prevalença.

Referència temporal de les dades: 2007 i projeccions fins a l'any 2020

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Canal Salut. Càncer. Estadístiques

Projeccions de càncer a Catalunya, any 2020

Observacions:

El registre del càncer de Catalunya es troba en fase de desenvolupament. Mentrestant el registre no estigui operatiu, el Pla director d'Oncologia posa a disposició informació estimada i projeccions sobre incidència, prevalença, mortalitat i supervivència del càncer per a tot Catalunya, calculades a partir de les dades dels registres de Girona i de Tarragona i el Registre de mortalitat de Catalunya.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.