Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL CONTROL SANITARI D'AIGÜES

Codi: 09 12 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Els equips d'inspecció sanitària recullen periòdicament mostres d'aigua de subministrament públic de Catalunya. Aquestes mostres són analitzades i les dades resultants, informatitzades.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DEL CONTROL SANITARI D'AIGÜES

Finalitat: Coneixement de l'estat sanitari de l'aigua de subministrament públic i de les piscines de Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ubicació, data de presa de la mostra, resultat de l'anàlisi

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/091201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Dades dels resultats dels programes de vigilància de la qualitat microbiològica, fisicoquímica i de radioactivitat de l'aigua de consum humà de Catalunya i de control dels sistemes de subministrament, amb disgregació territorial.

Referència temporal: 2011

Desagregació territorial: les unitats territorials mínimes són el municipi (dades de qualitat de l'aigua) i les zones de subministrament (programes de supervisió dels autocontrols de les gestores de l'aigua).

Observacions:

Les dades corresponents a l'any 2011 no s'han publicat però es poden sol·licitar a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.