Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DELS CENTRES INTEGRATS A LA XARXA D'ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES

Codi: 09 16 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recull sistemàtic de dades sobre característiques dels centres integrats de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències, activitat assistencial que desenvolupen i característiques de la població atesa mitjançant un sistema de notificació amb recollida d'informació. Aquest conjunt d'indicadors dóna lloc al sistema d'informació sobre drogodependències que és gestionat pel Departament de Salut.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT ASSISTENCIAL PER PROBLEMES DE SALUT RELATIUS A LES DROGODEPENDÈNCIES I LES ADDICCIONS

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre atenció sanitària per problemes de drogues.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: localització del centre, dades econòmiques i de personal, activitat assistencial realitzada, dades sociodemogràfiques i sanitàries relatives a les persones ateses.

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes

Cost directe estimat: 116.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/091601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen informació sobre l'activitat assistencial dels centres de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya (admissions a tractament ambulatori per abús o dependència de les drogues, activitat mensual dels centres, altes en unitats hospitalàries de desintoxicació, persones en tractament amb agonistes opiacis). La informació es pot trobar a l'apartat "Drogues" del web del Departament de Salut i al de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, així com també a l'apartat "Morbiditat" del capítol Sanitat de l'Anuari estadístic de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: Catalunya, regions sanitàries i municipis

Resultats publicats:

Canal Salut. Drogues (Internet)

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Consum d'alcohol i altres drogues (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

Observacions:

Les darreres dades publicades a l'Anuari estadístic de l'Idescat fan referència a l'any 2011. Les dades de l'any 2012 no estan publicades, però es poden sol·licitar a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.