Saltar al contingut principal

ENQUESTA D'USOS LINGÜÍSTICS A INSTITUCIONS PÚBLIQUES

Codi: 10 03 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Realització d'una enquesta a l'àmbit dels serveis públics tant de titularitat estatal com autonòmica o local, com ara comissaries dels diversos cossos de seguretat, centres d'atenció primària i hospitals, oficines de correus, ports, aeroports, companyies aèries, estacions de ferrocarril, albergs de joventut, transport per carretera, centres de formació ocupacional, etc., per tal de conèixer els usos lingüístics i els criteris de disponibilitat lingüística.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DELS USOS LINGÜÍSTICS EN INSTITUCIONS I EMPRESES

Finalitat: Coneixement dels criteris lingüístics i dels usos globals del català i altres llengües oficials i no oficials a Catalunya en els diversos àmbits institucionals i empresarials.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions, empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial, enquesta telefònica

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: usos lingüístics en rètols, publicitat, documentació i comunicació internes i externes, perfils lingüístics del personal i actituds lingüístiques.

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 40.450 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/100301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Observacions:

Al llarg del 2011 s'han realitzat tasques prèvies de recerca d'informació sobre els àmbits d'estudi d'interès de l'Enquesta d'usos lingüístics a serveis públics. No s'han realitzat les tasques de treball de camp, atès que des de la Direcció General de Política Lingüística s'ha valorat la conveniència de no realitzar l'operació estadística en un context d'ajustament pressupostari. Es conclou que per a aquesta i altres edicions s'estudiarà la possibilitat d'obtenir informació secundària sobre els usos lingüístics als serveis públics a través de l'explotació de registres administratius i de la inclusió de preguntes en d'altres operacions estadístiques i enquestes.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.