Saltar al contingut principal

ENQUESTA D'USOS LINGÜÍSTICS A INSTITUCIONS I EMPRESES

Codi: 10 03 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Realització del projecte tècnic i d'una prova pilot d'una enquesta sociolingüística a institucions i empreses dels àmbits amb més repercussió pública i lingüística, entre altres a despatxos i col·legis professionals del món del dret.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DELS USOS LINGÜÍSTICS EN INSTITUCIONS I EMPRESES

Finalitat: Coneixement dels criteris lingüístics i dels usos globals del català i altres llengües oficials i no oficials a Catalunya en els diversos àmbits institucionals i empresarials.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa, administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per Internet

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: usos lingüístics en rètols, publicitat, documentació i comunicació externes i atenció al públic

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Desembre del 2015

Cost directe estimat: 20.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/100301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

No es disposa de resultats publicats per a aquesta edició. Es poden trobar resultats d'altres edicions al web de la llengua catalana:

http://www.gencat.cat/llengua/dadesestadistiques

Observacions:

No s'han realitzat les tasques de treball de camp atès que des del Departament de Cultura s'ha valorat la conveniència de no realitzar l'operació estadística en un context d'ajustament pressupostari.

Per resoldre les demandes d'informació sobre aquests àmbits s'ha obtingut informació de registres administratius i s'han inclòs preguntes sobre els usos lingüístics a les administracions públiques a l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013. També s'han realitzat tasques de recerca d'informació relatives a l'oferta lingüística de les principals marques comercials.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.