Saltar al contingut principal

SISTEMA D'INDICADORS LINGÜÍSTICS

Codi: 10 04 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció d'un sistema d'indicadors lingüístics (SIL) que permeti fer un seguiment dels coneixements i usos lingüístics a Catalunya en diversos àmbits a partir de les dades provinents d'estadístiques oficials.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: SISTEMA D'INDICADORS LINGÜÍSTICS

Finalitat: Fer un seguiment del coneixement, l'ús i la implantació del català i altres llengües oficials i no oficials a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: variables sociolingüístiques sobre coneixement, ús i consums lingüístics

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2013

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/100401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Observacions:

Atès els canvis substancials que s'han produït en algunes fonts bàsiques d'aquests indicadors en els darrers anys, s'està duent a terme una renovació formal i de continguts en el disseny del sistema d'indicadors lingüístics. En aquest sentit, la selecció de continguts de sociolingüística que apareixen en les edicions 2012 i 2013 a l'Informe de Política Lingüística suposen uns primers canvis en el Sistema d'indicadors lingüístics que caldrà aprofundir en properes versions. Pel que fa a aquests informes, es preveu que es puguin consultar al web de la Llengua catalana del Departament de Cultura a finals d'aquest any.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.