Saltar al contingut principal

SISTEMA D'INDICADORS LINGÜÍSTICS

Codi: 10 04 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció d'un sistema d'indicadors lingüístics (SIL) que permeti fer un seguiment dels coneixements i usos lingüístics a Catalunya en diversos àmbits a partir de les dades provinents d'estadístiques oficials. S'avaluarà aquesta estadística i es dissenyarà de nou en funció d'una major simplicitat i adaptació a les necessitats comunicatives actuals de la política lingüística del Govern.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: SISTEMA D'INDICADORS LINGÜÍSTICS

Finalitat: Fer un seguiment del coneixement, l'ús i la implantació del català i altres llengües oficials i no oficials a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: variables sociolingüístiques sobre coneixement, ús i consums lingüístics

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juliol del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/100401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

El Sistema d'indicadors lingüístics (SIL) és la selecció d'indicadors feta pel Departament de Cultura, que permet fer un seguiment dels coneixements i usos lingüístics en diversos àmbits de la societat. És un instrument selectiu i d'actualització periòdica.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Sistema d'Indicadors Lingüístics. Direcció General de Política Lingüística. Departament de Cultura

Observacions:

S'han renovat les fonts disponibles, i se n'han incorporat de noves, tant de l'àmbit socioeconòmic com de sectors que no havien estat presents en la primera versió, posant el focus en la perspectiva digital, i en reflectir la situació de la llengua en els grans mitjans de comunicació, parant una atenció especial a les audiències.

També s'han incorporat eines de representació tant de l'Institut d'Estadística de Catalunya com d'altres d'elaborades pel Departament de Cultura. Finalment, s'ha configurat el sistema per tal que les dades puguin ser fàcilment actualitzables.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.