Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

Codi: 10 06 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Quantificació dels recursos humans de què disposa l'Administració educativa a partir dels registres informàtics de personal.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

Finalitat: Quantificació dels recursos humans de què disposa l'administració educativa.

Organismes responsables: Departament d'Ensenyament

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: cos administratiu, sexe, edat i altres

Organismes difusors: Departament d'Ensenyament

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2013

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/100601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Pel que fa al personal d'administració i serveis, es difonen les dades segons el cos al qual pertanyen i segons els serveis territorials d'ensenyament. Amb relació al personal docent, les dades es mostren segons el nivell educatiu que imparteixen per sexe i la titularitat del centre on estan adscrits.

Així mateix, també s'hi inclou el personal adscrit als programes i serveis educatius. Aquesta informació es difon a la Memòria del Departament d'Ensenyament. La informació disponible dels cursos anteriors es pot consultar i demanar a la Biblioteca o al Servei d'Indicadors i Estadística del Departament d'Ensenyament.

Referència temporal de les dades: curs 2011-2012

Desagregació territorial: comarques i serveis territorials d'ensenyament

Resultats publicats:

Departament d'Ensenyament. Memòria de l'any 2012

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Departament d'Ensenyament. Memòria de l'any 2012 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.