Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS

Codi: 10 11 02 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Recull d'informació sobre els fons amb què compten les biblioteques dels centres educatius d'educació primària i secundària, així com de l'equipament informàtic de què disposen, el programari de gestió que utilitzen i les despeses que han d'afrontar.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DE LES BIBLIOTEQUES

Finalitat: Coneixement de les característiques bàsiques de l'estructura, l'equipament, l'activitat i el personal de la xarxa de biblioteques de Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Ensenyament

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per Internet

Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: nombre i tipus de fons, tipus de programari de gestió utilitzat, instal·lacions i equipaments, préstecs bibliotecaris i altres activitats, despeses i pressupost

Organismes difusors: Departament d'Ensenyament

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: Curs 2010-2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2011

Cost directe estimat: 7.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/101102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen fan referència a instal·lacions i materials dels centres; llocs, ordinadors i terminals informàtics per a ús de la biblioteca; fons documentals; mètode de classificació de les col·leccions i automatització de la gestió; activitat (ús i usuaris); personal, despeses i pressupost. Les taules que es proporcionen es refereixen al total de Catalunya i es mostren en percentatges. La distribució es fa pels sectors públic i privat i pels diferents nivells educatius.

Referència temporal de les dades: curs 2010-2011

Desagregació territorial. Catalunya

Resultats publicats:

Estadística de les biblioteques escolars, Curs 2010-2011 (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.