Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL LLIBRE

Codi: 10 13 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de l'estadística del sector del llibre a partir de fonts d'informació externes al Departament. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne les tabulacions corresponents.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DEL LLIBRE

Finalitat: Coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector del llibre.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'empreses i producció editorial a Catalunya registrades a l'Agència Espanyola de l'ISBN, nombre d'empreses, producció editorial, valor de la producció i treballadors d'acord amb els gremis de Catalunya

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Desembre del 2015

Cost directe estimat: 8.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/101301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació disponible fa referència al nombre d'empreses editores, distribuïdores i llibreries, agents editors, a la producció editorial i a les vendes al mercat interior. Aquestes últimes variables disposen de la seva corresponent desagregació per a la llengua catalana.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadístiques culturals de Catalunya 2016. Llibre (PDF)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadístiques culturals de Catalunya 2016. Llibre (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.