Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE MUSEUS I COL·LECCIONS

Codi: 10 14 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Obtenció de l'estadística sobre museus i col·leccions a partir de la informació de caràcter administratiu disponible en el Departament de Cultura. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DELS MUSEUS I LES COL·LECCIONS

Finalitat: Coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre, tipologia, activitat, personal i pressupost

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 8.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/101401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen corresponen a les activitats realitzades als museus, com ara visites guiades, biblioteques, arxius, audiovisuals, conferències, cursos, rutes i itineraris. També es presenten les dades d'activitat en restauració de béns mobles que el Departament de Cultura duu a terme a través del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Les dades es difonen a l'apartat "Museus" de les Estadístiques culturals de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: comarcal

Resultats publicats:

Museus. Estadístiques culturals de Catalunya

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadístiques culturals de Catalunya. 2013 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.