Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

Codi: 10 19 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tramesa d'un qüestionari electrònic a les galeries d'art per tal de conèixer el nombre, l'activitat i altres característiques pròpies del sector a Catalunya, i a partir del qual fer una explotació de les dades obtingudes. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DE LES ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

Finalitat: Coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per Internet

Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: nombre, tipologia, activitat, personal i pressupost

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2014

Cost directe estimat: 30.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/101901

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen fan referència al nombre i tipologia de les galeries d'art obertes al públic, el nombre d'exposicions i artistes que hi participen i el nombre de personal i pressupost que gestionen. Les dades es difonen a l'apartat "Arts visuals" de les Estadístiques culturals de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2013

Desagregació temporal: Catalunya

Resultats publicats:

Arts visuals. Estadístiques culturals de Cataluña

Observacions:

L'any 2013 s'ha realitzat la preparació del qüestionari, la revisió del cens inicial i l'adequació de l'aplicació informàtica. No obstant això, per motius econòmics no es va poder dur a terme l'operació de camp tal com estava prevista i s'ha posposat al 2014. Això ha fet que la referència temporal de les dades finalment sigui l'any 2013.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.