Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'EQUIPAMENTS I EMPRESES CULTURALS

Codi: 10 23 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Obtenció de l'estadística a partir de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DELS EQUIPAMENTS I EMPRESES CULTURALS

Finalitat: Coneixement del nombre i la localització dels equipaments i les empreses culturals i de comunicació a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nom, tipus, dades de contacte, municipi i codis UTM

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 8.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/102301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

El cercador d'equipaments és una eina, dins del Pla d'equipaments, que permet a l'usuari accedir als equipaments segons el seu nom, tipus, comarca i municipi on es troba.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: municipal

Resultats publicats:

Mapa d'equipaments (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.