Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL JOC

Codi: 10 26 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les dades bàsiques del joc a Catalunya, tant del volum d'activitat i de les dades d'origen administratiu sobre els tràmits de regulació i control del joc privat, com de les principals variables relatives a les loteries catalanes que gestiona l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DEL JOC

Finalitat: Obtenció de les dades bàsiques del joc a Catalunya, tant del volum d'activitat i de les dades d'origen administratiu sobre els tràmits de regulació i control del joc privat, com de les principals variables relatives a les loteries catalanes que gestiona l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física, empresa, establiment, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: dades bàsiques sobre màquines recreatives i d'atzar, bingos, casinos, salons de joc, rifes, quines, tómboles i combinacions aleatòries. També s'obtenen dades sobre els documents professionals necessaris per treballar en bingos i casinos, sobre les prohibicions d'accedir a establiments de joc, i sobre els expedients informatius i sancionadors en matèria de joc. Dades bàsiques relatives a la xarxa de punts de venda, la recaptació obtinguda de les apostes, els premis repartits i els beneficis destinats a accions socials.

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/102601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen corresponen al volum d'activitat, dades administratives sobre tràmits de regulació i control del joc privat i principals variables relatives a les loteries catalanes que gestiona l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Joc i Apostes (Internet)

* Memòria del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació 2010 (Internet)

Observacions:

*La informació disponible correspon a l'any 2010 i es pot consultar a la Memòria del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació 2010, ja que l'esmentat Departament era el responsable de l'activitat administrativa sobre el joc. Atès que a finals de l'any 2010 el Departament d'Economia i Coneixement va passar a tenir la competència sobre la regulació del joc a Catalunya, les dades corresponents a l'any 2011 es publicaran a la Memòria 2011 d'aquest Departament, la publicació de la qual es preveu per al tercer trimestre del 2012 i es podrà consultar a:

Memòria del Departament d'Economia i Coneixement http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem.6135b456613b7f9af813ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=6f0cef24e131a210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6f0cef24e131a210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.